Haagkonventionen

Det finns folkrättsliga regler som gäller för väpnade konflikter, ockupation och neutralitet. I betänkandet: Krigets Lagar – centrala dokument om folkrätten under väpnad konflikt, neutralitet, ockupation och fredsinsatser (SOU 2010:22), redovisas en förteckning över humanitärrättsliga konventioner som gäller för Sverige. Krigets Lagar kan man läsa på nätet. Här citerar vi konventionen om hur den neutrala staten ska handskas med soldater från krigsförande länder som kommit in i landet.

V:e Haagkonventionen. Kapitel II
Om internering av krigförande och vård av sårade hos de neutrala 1907.

Artikel 11
Neutral makt, som å sitt område mottager trupper tillhörande de krigförande arméerna, skall internera dem, såvitt möjligt långt från krigsskådeplatsen. Den må bevaka dem i läger och till och med innesluta dem i fästningar eller å för ändamålet lämpade platser.
Den äger likaledes avgöra, huruvida officerare må lämnas i frihet, sedan de på hedersord förbundit sig att icke utan tillstånd lämna det neutrala området.

Artikel 12
I saknad av särskild överenskommelse skall den neutrala makten förse de internerade med livsmedel, beklädnad och det understöd i övrigt allmän människokänsla bjuder.
Gottgörelse skall vid fredsslutet beredas för de av interneringen föranledda kostnader.

Artikel 13
Neutral makt, vilken mottager förrymda krigsfångar, skall lämna dem i frihet. Om den tillåter dem att vistas inom sitt område, står det den fritt att anvisa dem en viss uppehållsort.
Samma stadgande är tillämpligt i fråga om krigsfångar, som medföras av trupper, vilka tagit sin tillflykt till neutralt område.

Artikel 14
Neutral makt kan tillåta att sårade eller sjuka, tillhörande de krigförande arméerna, föras över dess områden, under förbehåll att de tåg, som föra dem, icke forsla vare sig krigspersonal eller krigsmateriel. Det åligger i sådant fall den neutrala makten att vidtaga för ändamålet erforderliga säkerhets- och kontrollåtgärder. Sårade eller sjuka, som under dylika omständigheter införas å
neutralt område av en av de krigförande parterna, men tillhöra motparten, böra av den neutrala makten bevakas, så att de ej ånyo må kunna taga del i krigsrörelserna. Enahanda förpliktelser åligga
samma makt i fråga om sådana sårade eller sjuka tillhörande den andra armén, vilka må hava åt densamma anförtrotts.

Artikel 15
Genèvekonventionen äger tillämpning å sårade och sjuka, som internerats å neutralt område.

Haagkonventionerna IV-VII, IX, XI och XIII trädde i kraft den 26 januari 1910. De ratificerades av Sverige den 27 november 1909.

*